Juventa

Turnclub uit Margraten
Skip navigatie.

VOG beleid Turnclub Juventa

 1.      Preventief beleid

Gedrag regels begeleiders:

§  De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.

§  De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.

§  De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

§  Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

§  De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.

§  De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.

§  De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.

§  De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.

§  De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.

§  De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.

§  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Omgangsregels leden:

§  ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de turnvereniging.

§  ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

§  ik val de ander niet lastig.

§  ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

§  ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

§  als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

§  ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

 

2.      Aanname beleid vrijwilligers

§  Vrijwilligers zijn verplicht een VOG aan te vragen en moet dit elke 5 jaar herhalen. Dit kan geheel kosteloos en digitaal.

§  Vrijwilligers worden altijd aangemeld als lid van de KNGU en vallen hierdoor ook onder de tucht regels van de KNGU

§  Vrijwilligers worden bij aanmelding bekend gemaakt met de gedrag regels zoals hierboven beschreven en ook zijn vermeld op de website www.juventa.nl

 

versie 05-06-2019

Leuke Links